S.T Dupont Samourai Pens


Samourai

Neo-Classique roller

Dupont Samourai Neo-Classique roller pen
List Price Euro 1.205
Tax Free Price Euro 988